Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak MNG Kargo Yurtiçi Ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. (“Şirket” veya “MNG Kargo”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.mngkargo.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmeside yer alan MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir:

 • “En Yakın Kargo Noktası” firma aday başvuruları kapsamında kriterlere uygunluğunuza ilişkin olarak Şirket'in politikaları, prosedürleri ve süreçleri bakımından değerlendirilmesi,
 • “En Yakın Kargo Noktası” firma uygunluğunuzun tespiti sonrasında iş birikimi ve tecrübenizin belirlenmesi, gerekli görüşmelerinin yürütülmesi,  
 • İletişim sağlanması, bildirimlerin yapılması
 • Referans kontrollerinin yapılması
 • “En Yakın Kargo Noktası” firma aday başvurunuzun kabulü halinde onay sürecinin yürütülmesi, zorunlu belgelerin temin edilmesi, sistemde kayıt açılmasının sağlanması ve sözleşme sürecinin başlatılabilmesi amacıyla ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, başvuru ile ilgili bilgi ve belgelerin arşiv süreçlerinin yürütülmesi 
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,   
 • Yasal yükümlülüklere ve Şirket politikalarına uyulması ile yetkili mercilere gerekli bildirimlerin yapılması;
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi,
 • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi.  
b) Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi, özel etkinlikler ve anketlere katılımınızın sağlanması kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, 3. kişilere kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas edeceğiniz; teslimat noktalarımız, genel merkezimiz ile elektronik ortamda internet sitemiz, telefon ve e-posta kanalıyla sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır. Açık rıza vermeniz halinde ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması amacıyla toplanmaktadır.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.mngkargo.com.tr/icerik/kisisel-veri-sahibi-basvuru-formu den ulaşabileceğiniz MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.